A Seacon Europe Kft. (a továbbiakban Seacon Europe), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet – angol nyelvű rövidítéssel GDPR]), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Seacon Europe elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét. A Seacon Europe rendelkezik ISO 9001 és ISO 27001 (tanúsított) irányítási rendszerrel, és a személyes adatok védelmét ezen rendszerek támogatásával biztosítja.

A Seacon Europe a tudomására jutott, az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a személyes adatok védelméről szóló rendeleteknek, törvényeknek megfelelően kezel.

Adatkezelő

Név: Seacon Europe Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 3358/3.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 22 501 632

A Seacon Europe a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy:

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Seacon Europe minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában legyenek tárolva, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatok köre

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE A KEZELT ADATOK KÖRE
Seacon Europe honlapjainak látogatása során kezelt adatok A honlap használata során megadott adatok
seacon.hu Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatok A regisztráció során megadott (név, e-mail cím, telefonszám), illetve beküldött önéletrajzban megadott adatok.
Seacon Europe honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok A regisztráció során megadott (név, e-mail cím, telefonszám), és a szöveges mezőbe beírt adatok
sealog.hu GDPR felkészülés űrlap üzemeltetetése során kezelt adatok A regisztráció során megadott (név, e-mail cím).
seafleet.hu Árkalkulátor oldal üzemeltetetése során kezelt adatok A regisztráció során megadott (név, e-mail cím, telefonszám), és a szöveges mezőbe beírt adatok

Az adatkezelés jogalapja

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Seacon Europe honlapjainak látogatása során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása
seacon.hu Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása
Seacon Europe honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása
sealog.hu GDPR felkészülés űrlap üzemeltetetése során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása
seafleet.hu Árkalkulátor oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Seacon Europe honlapjainak látogatása során kezelt adatok A honlap üzemeltetése
seacon.hu Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Seacon Europe által meghirdetett álláspozíciókra való jelentkezés, és a jövőben megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás
Seacon Europe honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Seacon Europe eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása
sealog.hu GDPR felkészülés űrlap üzemeltetetése során kezelt adatok Seacon Europe eljárásainak támogatása, ügyfél GDPR felmérés megválaszolása
seafleet.hu Árkalkulátor oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Seacon Europe eljárásainak támogatása, ügyfél részére árkalkuáció küldése

Az adatkezelés ideje:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE AZ ADATKEZELÉS IDEJE
Seacon Europe honlapjainak látogatása során kezelt adatok A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő
seacon.hu Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Legfeljebb a regisztrációját követő 1 év
Seacon Europe honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év
sealog.hu GDPR felkészülés űrlap üzemeltetetése során kezelt adatok Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év
seafleet.hu Árkalkulátor oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJEI
Seacon Europe honlapjainak látogatása során kezelt adatok Seacon Europe honlapjait látogató természetes személyek
seacon.hu Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatok A karrierportálon regisztráló, önéletrajzot feltöltő természetes személyek
Seacon Europe honlapjainak Kapcsolati oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Seacon Europe természetes személy ügyfelei
sealog.hu GDPR felkészülés űrlap üzemeltetetése során kezelt adatok GDPR űrlapot kitöltő természetes személyek
seafleet.hu Árkalkulátor oldal üzemeltetetése során kezelt adatok Árkalkulációt kérő természetes személyek

Seacon Europe tudomására jutott személyes adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően magas fokú fizikai és szervezési-logikai védelemmel kezeli. Seacon Europe az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. Seacon Europe megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Seacon Europe-tól arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti Seacon Europe által tárolt személyes adatainak másolatát.

Seacon Europe az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Seacon Europe -hoz, akkor Seacon Europe válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Seacon Europe módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Seacon Europe -hoz, akkor Seacon Europe válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Seacon Europe a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Seacon Europe-tól a személyes adatinak törlését.
A törlési kérelmet Seacon Europe abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi Seacon Europe-ot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor Seacon Europe a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Seacon Europe-hoz, akkor Seacon Europe válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Seacon Europe-tól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén Seacon Europe csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait Seacon Europe jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már Seacon Europe-nak nincs szüksége ezekre az adatokra.

Seacon Europe a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Seacon Europe-hoz, akkor Seacon Europe válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén Seacon Europe visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Seacon Europe a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Seacon Europe-hoz, akkor Seacon Europe válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

Név: Seacon Europe Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 3358/3.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 22 501 632

Az érintett ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is:

Weboldal: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:

Seacon Europe honlapjaival kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Seacon Europe.

Amikor Ön Seacon Europe internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja Seacon Europe-hoz, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Seacon Europe – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Seacon Europe honlapjain keresztül Seacon Europe tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Seacon Europe az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

seacon.hu Karrier oldallal kapcsolatos adatkezelés részletei:

Az Ön által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett olyan személyes adatait kezeli Seacon Europe, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint azok a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait Seacon Europe a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Ön szabad hozzájárulásán múlik.

Ha az Ön által feltöltött anyag különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése miatt Seacon Europe felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében Seacon Europe munkavállalói férhetnek hozzá. Így például a személyügyi ügyintézők a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá az adatait azon vezetők és munkatársaik is, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Amennyiben Ön jogai érvényesítése során kéri Seacon Europe Kft-től személyes adatainak törlését, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önre vonatkozó kiválasztási folyamat is megszakad és Ön nem kerülhet kiválasztásra.

Seacon Europe honlapjainak cookie (süti) kezelés részletei:

A Seacon Europe a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

A MŰKÖDÉSHEZ SZIGORÚAN SZÜKSÉGES COOKIE-K

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú Cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

STATISZTIKAI COOKIE-K

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.